استخدام کارگر ساده و نظافتچی

2 ماه قبل / پنجتن

به شاگرد ساده و جوان در فروشگاه گوشت و مرغ و نظافت و خرده کاری در مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر