استخدام برشکار و بردست

1 ماه قبل / گلشهر و پنجتن

به یک بردست برشکار برا پهن کردن پارچه نیازمندیم.  

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر