استخدام برشکار mdf در مشهد

2 هفته قبل / مشهد_طرحچی حسن شهاب

به یک نفر برشکار mdf جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام mdf کار در مشهد

3 هفته قبل /

به تعدادی نیروی MDF کار جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام mdf کار نیمه ماهر در مشهد

3 هفته قبل /

به تعدادی MDF کار نیمه ماهر در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام mdf کار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

4 هفته قبل /

به تعدادی MDF کار ماهر و نیمه ماهر در شهر مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نیرو ساده و نیمه ماهر نصاب mdf در مشهد

4 هفته قبل /

به تعدادی نیروی ساده و نیمه ماهر جهت نصابی mdf در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نجار و mdf کار ماهر و نیمه ماهر در مشهد

4 هفته قبل /

به تعدادی نیروی نجار و mdf کار ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام نصاب ماهر mdf با ابزار کامل

1 ماه قبل /

به نصاب ماهر MDF با ابزار کامل در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام mdf کار ماهر و نیمه ماهر

1 ماه قبل /

به تعدادی نیروی MDF کار نیمه ماهر و ماهر در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام mdf کار جهت اجرای سر ساختمان

1 ماه قبل /

به نیروی ماهر MDF کار جهت اجرای سر ساختمان در مشهد نیازمندیم. ای استخدام

استخدام mdf کار ماهر و نیمه ماهر

1 ماه قبل /

به تعدادی mdfکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم.  ای استخدام

صفحه 1 از 31 2 3

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر