استخدام صافکار و نقاش

4 روز قبل /

به تعدادی شاگرد مبتدی و نیمه ماهر صافکاری نقاشی در مشهد نیازمندیم.

استخدام صافکار

2 هفته قبل /

به یک شاگرد صافکار جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر