استخدام رویه کوب ماهر

2 هفته قبل / طلاب

به تعدادی رویه کوب ماهر و نیمه ماهر مبل در شهر مشهد  نیازمندیم. تسویه نقدی

استخدام رویه کوب مبلمان

3 هفته قبل /

به تعدادی رویه کوب مبلمان راحتی در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام رویه کوب

3 هفته قبل /

به یک رویه کوب جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام رنگ کار و زیرکار زن مبل

3 هفته قبل /

به تعدادی رنگ کار و زیرکار زن مبل در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام رویه کوب

3 هفته قبل /

به یک نفر رویه کوب ماهر یا نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر