استخدام سنگ کار و سرامیک کار

1 هفته قبل /

به تعدادی استادکار ماهر سنگ کار و سرامیک کار به صورت روزمزد در مشهد نیازمندیم.

استخدام سنگ کار

1 هفته قبل /

به دو نیروی استادکار سنگ کار ماهر در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام سنگ کار و برشکار

2 هفته قبل /

به تعدادی استادکار سنگ کار ماهر و برشکار در شهر مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر