استخدام پرستار

1 هفته قبل / قاسم آباد

به يك دانشجوي پرستاري جهت كار در كلينيك ترك اعتياد  نيازمنديم.  

استخدام پرستار

1 هفته قبل / قاسم آباد

استخدام پرستار به صورت شبانه روزی ۱۳۰۰تومان ایمانی

استخدام پرستار

2 هفته قبل / قاسم آباد

استخدام پرستار به صورت شبانه روزی ۱۳۰۰تومان ایمانی  

استخدام پرستار

2 هفته قبل / قاسم آباد

استخدام پرستار به صورت شبانه روزی ۱۳۰۰تومان ایمانی

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر