استخدام بردست در قنادی

1 هفته قبل /

به تعدادی بردست ماهر و نیمه ماهر خانم و آقا جهت قنادی در مشهد نیازمندیم.

استخدام دسری زن و ترکار

1 هفته قبل /

به تعدادی دسری زن و تر کار ماهر در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام استادکار شیرینی پز

3 هفته قبل / ای استخدام

به استادکار شیرینی پز جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.

استخدام ترکار و خشک کار در شیرینی پزی

3 هفته قبل /

به استادکار کیک ساز، ترکار و استادکار خشک کار در شهر مشهد نیازمندیم.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر