نیازمندی های روزنامه خراسان رضوی – یک شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

دانلود تمام صفحات نیازمندیهای امروز روزنامه خراسان رضوی در قالب pdf [button icon="{‹²›type‹²›:‹²›none‹²›}" label=" دانلود " link="http://khorasannews.com/PDFPage/AllPagePDF/3164" target="_self" type="btn-default" size="btn-normal" color="btn-blue-dark" __fw_editor_shortcodes_id="6bbb9986f0c9b0ffbb3120ec83857d62" _array_keys="{‹²›icon‹²›:‹²›icon‹²›}" _fw_coder="aggressive"][/button] نیازمندی های استخدام روزنامه خراسان رضوی ...

نیازمندی های روزنامه خراسان رضوی_۲۳ اسفند ۱۳۹۷

دانلود تمام صفحات نیازمندیهای امروز روزنامه خراسان رضوی در قالب pdf [button icon="{‹²›type‹²›:‹²›none‹²›}" label=" دانلود " link="http://khorasannews.com/PDFPage/AllPagePDF/3162" target="_self" type="btn-default" size="btn-normal" color="btn-blue-dark" __fw_editor_shortcodes_id="6bbb9986f0c9b0ffbb3120ec83857d62" _array_keys="{‹²›icon‹²›:‹²›icon‹²›}" _fw_coder="aggressive"][/button] نیازمندی های استخدام روزنامه خراسان رضوی ...

نیازمندیهای روزنامه خراسان رضوی – چهار شنبه ۲۲ اسفند ۹۷

دانلود تمام صفحات نیازمندیهای امروز روزنامه خراسان رضوی در قالب pdf [button icon="{‹²›type‹²›:‹²›none‹²›}" label=" دانلود " link="http://khorasannews.com/PDFPage/AllPagePDF/3160" target="_self" type="btn-default" size="btn-normal" color="btn-blue-dark" __fw_editor_shortcodes_id="6bbb9986f0c9b0ffbb3120ec83857d62" _array_keys="{‹²›icon‹²›:‹²›icon‹²›}" _fw_coder="aggressive"][/button] نیازمندی های استخدام روزنامه خراسان رضوی ...

نیازمندیهای روزنامه خراسان رضوی – دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷

دانلود تمام صفحات نیازمندیهای امروز روزنامه خراسان رضوی در قالب pdf [button icon="{‹²›type‹²›:‹²›none‹²›}" label=" دانلود " link="http://khorasannews.com/PDFPage/AllPagePDF/3156" target="_self" type="btn-default" size="btn-normal" color="btn-blue-dark" __fw_editor_shortcodes_id="6bbb9986f0c9b0ffbb3120ec83857d62" _array_keys="{‹²›icon‹²›:‹²›icon‹²›}" _fw_coder="aggressive"][/button] نیازمندی های استخدام روزنامه خراسان رضوی ...

نیازمندیهای روزنامه خراسان رضوی – یک شنبه ۱۹ اسفند ۹۷

دانلود تمام صفحات نیازمندیهای امروز روزنامه خراسان رضوی در قالب pdf [button icon="{‹²›type‹²›:‹²›none‹²›}" label=" دانلود " link="http://khorasannews.com/PDFPage/AllPagePDF/3154" target="_self" type="btn-default" size="btn-normal" color="btn-blue-dark" __fw_editor_shortcodes_id="6bbb9986f0c9b0ffbb3120ec83857d62" _array_keys="{‹²›icon‹²›:‹²›icon‹²›}" _fw_coder="aggressive"][/button] نیازمندی های استخدام روزنامه خراسان رضوی ...

نیازمندیهای روزنامه خراسان رضوی – شنبه ۱۸ اسفند ۹۷

دانلود تمام صفحات نیازمندیهای امروز روزنامه خراسان رضوی در قالب pdf [button icon="{‹²›type‹²›:‹²›none‹²›}" label=" دانلود " link="http://khorasannews.com/PDFPage/AllPagePDF/3152" target="_self" type="btn-default" size="btn-normal" color="btn-blue-dark" __fw_editor_shortcodes_id="6bbb9986f0c9b0ffbb3120ec83857d62" _array_keys="{‹²›icon‹²›:‹²›icon‹²›}" _fw_coder="aggressive"][/button] نیازمندی های استخدام روزنامه خراسان رضوی ...

نیازمندیهای روزنامه خراسان رضوی – ۱۶ اسفند ۹۸

دانلود تمام صفحات نیازمندیهای امروز روزنامه خراسان رضوی در قالب pdf [button icon="{‹²›type‹²›:‹²›none‹²›}" label=" دانلود " link="http://khorasannews.com/PDFPage/AllPagePDF/3149" target="_self" type="btn-default" size="btn-normal" color="btn-blue-dark" __fw_editor_shortcodes_id="6bbb9986f0c9b0ffbb3120ec83857d62" _array_keys="{‹²›icon‹²›:‹²›icon‹²›}" _fw_coder="aggressive"][/button] نیازمندی های استخدام روزنامه خراسان رضوی ...

نیازمندی های روزنامه خراسان رضوی-۱۵ بهمن ۱۳۹۷

  دانلود تمام صفحات امروز روزنامه خراسان رضوی در قالب pdf [button icon="{‹²›type‹²›:‹²›none‹²›}" label=" دانلود " link="http://khorasannews.com/PDFPage/AllPagePDF/3149" target="_self" type="btn-default" size="btn-normal" color="btn-blue-dark" __fw_editor_shortcodes_id="6bbb9986f0c9b0ffbb3120ec83857d62" _array_keys="{‹²›icon‹²›:‹²›icon‹²›}" _fw_coder="aggressive"][/button] صفحات استخدامی روزنامه در قالب تصویر: ...

نیازمندی های روزنامه خراسان رضوی_۱۴ اسفند ۱۳۹۷

[caption id="attachment_17042" align="aligncenter" width="315"] آرایشگر-آشپز و شیرینی پز-امور رستوران-امور هتل[/caption]   [caption id="attachment_17043" align="aligncenter" width="372"] امور مشاورین املاک-انباردار-بازاریاب-برنامه نویس-تحصیلدار و پیک موتوری-تراشکار و جوشکار-تعمیرکار-جویای کار-حسابدار[/caption] [caption id="attachment_17044" align="aligncenter" width="500"] خدمتگزار ...