مدرسه رفتن را با یاد گرفتن اشتباه نگیرید!

 

مدرسه رفتن را با یاد گرفتن اشتباه نگیرید، من‌ به هاروارد نرفته‌ام اما تمام کسانی که زیر دستم کار می‌كنند رفته‌اند!

#ايلان_ماسک