استخدام پرسکار خانم در قوطی سازی

به تعدادی پرسکار و کارگر خانم جهت کار در قوطی سازی نیازمندیم.

۰۹۱۵۵۱۱۷۱۰۰