استخدام پارکبان و فروشنده در مشهد

به یک نفر پارکبان و دو نفر کارگر ساده جهت سفره خانه ای در خراسان رضوی نیازمندیم.

📱تلفن :۰۹۱۵۹۰۰۰۹۵۰