استخدام جگرزن ماهر و صندوقدار خانم در مشهد

به جگر زن ماهر با حقوق ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و صندوقدار خانم باتجربه نیازمندیم.
آدرس:نبش ۷تیر ۲۶

شماره تماس:

۰۹۳۸-۵۶۵۶۵۳۹
۳۸۶۴۵۹۸۸